ماکرو AK برای بازی راست (AK-8X/AK)

MACRO Bloody Rust پس از اینکه ماکرو دانلود کردید سنس موس در تنظیمات موس بر روی 800 بگذارید سپس مارد…

78,000 تومان